لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (40)
تالیف (1)
ترجمه (43)
تهران (43)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:آون هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 658 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 45000 ریال - 0 -49-6026-964-978 انتخاب
2- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:آون هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 658 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 84000 ریال - 0 -49-6026-964-978 انتخاب
3- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:اوئن هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 351 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 18000 ریال - 4 -49-6026-964 انتخاب
4- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 614 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1398 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
5- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1399 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
6- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 98000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
7- اداره امور عمومی تطبیقی (مدیریت تطبیقی)
نويسنده:فرل هدی ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:غلامرضا معمارزاده - اندیشه‌های گوهربار - دیویی: 658 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 2 -6-93402-964 انتخاب
8- رفتار سازمانی
نويسنده:ریکی گریفین ؛ نويسنده:گرگوری مورهد ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 578 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 26000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
9- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:آون هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 658 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 680000 ریال - 0 -49-6026-964-978 انتخاب
10- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 614 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1399 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5