لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (36)
تالیف (1)
ترجمه (39)
تهران (39)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 2200 نسخه - 54000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
2- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:آون هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 658 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 0 -49-6026-964-978 انتخاب
3- اداره امور عمومی تطبیقی (مدیریت تطبیقی)
نويسنده:فرل هدی ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:غلامرضا معمارزاده - اندیشه‌های گوهربار - دیویی: 658 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -6-93402-964 انتخاب
4- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:آون هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 658 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 550 نسخه - 380000 ریال - 0 -49-6026-964-978 انتخاب
5- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 2200 نسخه - 52000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
6- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 586 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 2200 نسخه - 37000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
7- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 550 نسخه - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
8- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:آون هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 658 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 1650 نسخه - 84000 ریال - 0 -49-6026-964-978 انتخاب
9- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:آون هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 658 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 1100 نسخه - 67000 ریال - 0 -49-6026-964-978 انتخاب
10- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:آون هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 658 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 550 نسخه - 380000 ریال - 0 -49-6026-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4