لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (25)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 54000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
2- رفتار سازمانی
نويسنده:ریکی گریفین ؛ نويسنده:گرگوری مورهد ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 578 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 26000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
3- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 614 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1398 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
4- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 98000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
5- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 65000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
6- رفتار سازمانی
نويسنده:ریکی گریفین ؛ نويسنده:گرگوری مورهد ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 578 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 26000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
7- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 618 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1398 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
8- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 614 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1398 - 450000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
9- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 614 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
10- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 614 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1399 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3