لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (11)
تالیف (40)
ترجمه (1)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان رضوی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 9 -30-6991-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان جنوبی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 6 -31-6991-964-978 انتخاب
3- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 968 صفحه - جلد 3 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 9 -02-6990-964 انتخاب
4- دایره‌المعارف سرزمین و مردم ایران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 172 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 2 -30-6990-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان گیلان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10500 ریال - 2 -56-6990-964-978 انتخاب
6- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 1064 صفحه - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 7 -03-6990-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان کرمانشاه
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 1 -53-6990-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان اردبیل
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 5 -38-6991-964-978 انتخاب
9- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 978 صفحه - جلد 5 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 5 -04-6990-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان سیستان و بلوچستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 2 -26-6991-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5