لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (11)
تالیف (40)
ترجمه (1)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان گیلان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 10500 ریال - 2 -56-6990-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان رضوی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 9 -30-6991-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان جنوبی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 10000 ریال - 6 -31-6991-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان کرمانشاه
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 1 -53-6990-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان اردبیل
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 10000 ریال - 5 -38-6991-964-978 انتخاب
6- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - 1008 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 2500 نسخه - 148000 ریال - 5 -04-6990-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان سیستان و بلوچستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 2 -26-6991-964-978 انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - 964 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - 0 -01-6990-964 انتخاب
9- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان تهران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 16000 ریال - 0 -33-6991-964-978 انتخاب
10- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - 962 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5