لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (11)
تالیف (40)
ترجمه (1)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 1050 نسخه - 2 -00-6990-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان مازندران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 9 -57-6990-964-978 انتخاب
3- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - 0 -01-6990-964 انتخاب
4- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1050 نسخه - 0 -01-6990-964 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان لرستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 9500 ریال - 3 -62-6990-964-978 انتخاب
6- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:زهره مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 978 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1500 نسخه - 0 -47-6990-964-978 انتخاب
7- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 1064 صفحه - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - 7 -03-6990-964 انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 1010 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1050 نسخه - انتخاب
9- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان گیلان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 10500 ریال - 2 -56-6990-964-978 انتخاب
10- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 968 صفحه - جلد 3 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - 9 -02-6990-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5