لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (104)
تالیف (7)
ترجمه (129)
تهران (136)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (128)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (136) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستورات رودریک
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100000 ریال - 5 -910-349-964-978 انتخاب
2- روباه زرنگ
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:رضا کریمی - نشر پیدایش - دیویی: 823.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 80000 ریال - 8 -555-349-964-978 انتخاب
3- کمکهای اولیه برای کودک و نوجوان: فوریتهای پزشکی برای کودکان
نويسنده:پیتر بی‌یل ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:رضا کریمی - پیدایش - دیویی: 618.920025 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 30000 ریال - 4 -123-349-964 انتخاب
4- پسری که تقریبا همه چیز داشت
نويسنده:ایان وای‌برو ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریاد شیری - پیدایش - دیویی: 823.92 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 5 -796-349-964-978 انتخاب
5- دستورات رودریک
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 5 -910-349-964-978 انتخاب
6- فوتبالیست ریزه میزه
نويسنده:ایان وای‌برو ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریاد شیری - پیدایش - دیویی: 823.92 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 30000 ریال - 4 -793-349-964-978 انتخاب
7- دستورات رودریک
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 180000 ریال - 5 -910-349-964-978 انتخاب
8- روزهای سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 300000 ریال - 8 -919-349-964-978 انتخاب
9- کمکهای اولیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:پیتر بی‌یل ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:رضا کریمی - نشر پیدایش - دیویی: 618.92 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 28000 ریال - 4 -123-349-964 انتخاب
10- آخرین ضربه
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 80000 ریال - 2 -911-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14