لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (30)
تالیف (27)
ترجمه (20)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
2- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 3000 نسخه - 26500 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
3- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
4- درمان‌شناختی افسردگی
نويسنده:جفری‌ای. یانگ ؛ نويسنده:جین رایگ ؛ نويسنده:آرتور واینبرگر - نیوند - دیویی: 616.89142 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 105000 ریال - 0 -7-93982-600-978 انتخاب
5- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
6- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.89 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 9 -204-383-964-978 انتخاب
7- روانشناسی نابهنجاری با رویکرد یکپارچه (مبتنی بر سرفصل‌های انجمن روانشناسی آمریکا (APA) برای دوره آسیب‌شناسی روانی)
نويسنده:دیویداچ. بارلو ؛ نويسنده:وینسنت‌مارک دیوراند ؛ مترجم:غلامرضا چلبیانلو - ابن سینا - دیویی: 616.89 - 650 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 750000 ریال - 3 -83-7939-600-978 انتخاب
8- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.89 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 964-383-204-X انتخاب
9- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
10- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 363.96 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 6 -215-399-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5