لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (61)
تالیف (8)
ترجمه (62)
تهران (64)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی
گردآورنده:جواد میدانی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 621.56 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 1000 نسخه - 9 -68-6710-964 انتخاب
2- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4000 نسخه - 6000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
3- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
4- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
5- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
6- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
7- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
8- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 2 -7-90074-964-978 انتخاب
9- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر ؛ نويسنده:کارولین ای‌مور - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 2 -7-90074-964-978 انتخاب
10- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.143 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 4000 نسخه - 14000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7