لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (61)
تالیف (8)
ترجمه (62)
تهران (64)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
2- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
3- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
4- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.143 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
5- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
6- فرزند دوم: پیامدها و راه حلها: کلیدهای تربیت کودکان
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - نشر صابرین - دیویی: 649.143 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 3300 نسخه - 100000 ریال - 7 -2-90074-964-978 انتخاب
7- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
8- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر ؛ نويسنده:کارولین ای‌مور - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 2 -7-90074-964-978 انتخاب
9- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 618 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 5 -6-90074-964-978 انتخاب
10- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 618.2 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7