لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 866 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1388 - 125000 ریال - 9 -166-445-964-978 انتخاب
2- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 290 - 857 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 10000 ریال - انتخاب
3- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 856 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1385 - 964-445-166-X انتخاب
4- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 858 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 19 سال 1388 - 150000 ریال - 9 -166-445-964-978 انتخاب
5- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 864 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1386 - 90000 ریال - 9 -166-445-964-978 انتخاب
6- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - آموزش انقلاب اسلامی - دیویی: 291 - 847 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1372 - 7000 ریال - انتخاب
7- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 862 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1384 - 50000 ریال - 964-445-166-X انتخاب
8- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 868 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1383 - 50000 ریال - 964-445-166-X انتخاب
9- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 864 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 20 سال 1391 - 170000 ریال - 9 -166-445-964-978 انتخاب
10- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 858 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 21 سال 1392 - 290000 ریال - 9 -166-445-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2