لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه بچه اردک شیطان
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش: ندا - تهران لیات - دیویی: 8fa3.62 - 8 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
2- گرگ و بره: شعر برای کودکان
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش: ندا - تهران لیات - دیویی: 8fa1 - 8 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1363 - 100 ریال - انتخاب
3- سه بچه اردک شیطان ( در دام روباه )
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش: ندا - تهران لیات - دیویی: 8fa3.62 - 8 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
4- گرگ و بره: شعر برای کودکان
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش: ندا - گسترش - دیویی: 8fa1 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1366 - 120 ریال - انتخاب
5- خروس خوش آواز
نويسنده:سهراب اسدی ؛ نقاش: ندا - حسین دستوم - دیویی: 8fa1.62 - جلد 12 - رحلی - چاپ 1 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
6- خروس خوش آواز
نويسنده:سهراب اسدی ؛ نقاش: ندا - حسین دستوم - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - جلد 12 - رحلی - چاپ 2 سال 1363 - 100 ریال - انتخاب
7- خروس خوش آواز
نويسنده:سهراب اسدی ؛ نقاش: ندا - سهراب اسدی‌تویسرکانی - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 120 ریال - انتخاب
8- گرگ و بره: شعر برای کودکان
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش: ندا - گسترش - دیویی: 8fa1 - 8 صفحه - چاپ 3 سال 1366 - 120 ریال - انتخاب
9- گرگ و بره: شعر برای کودکان
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش: ندا - تهران لیات - دیویی: 8fa1 - 8 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
10- خروس خوش آواز
نويسنده:سهراب اسدی ؛ نقاش: ندا - سهراب اسدی‌تویسرکانی - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1367 - 120 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1