لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (86)
تالیف (1)
ترجمه (98)
تهران (99)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - روایت - دیویی: 869.342 - 284 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 7500 ریال - انتخاب
2- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 21000 ریال - 5 -74-7230-964 انتخاب
3- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 285000 ریال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
4- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 320000 ریال - انتخاب
5- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 170000 ریال - 5 -46-6404-964-978 انتخاب
6- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 110000 ریال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
7- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - روایت - دیویی: 869.342 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 9000 ریال - انتخاب
8- کوه پنجم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 18000 ریال - 6 -31-6404-964 انتخاب
9- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1397 - 240000 ریال - 5 -46-6404-964-978 انتخاب
10- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 9000 ریال - 4 -46-6404-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10