لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (6)
تالیف (25)
ترجمه (4)
تهران (21)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاییز بود (داستان‌های 85)
نويسنده:محمدرحیم اخوت - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 6 -270-416-964 انتخاب
2- بی‌مرز بی‌مرز
نويسنده:محمدرحیم اخوت ؛ نويسنده:سحر نمین - آگه - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 4 -302-329-964-978 انتخاب
3- کودکان چرا و چگونه نقاشی می‌کنند
نويسنده:شهباز طوری ؛ ويراستار:محمدرحیم اخوت - فلک - دیویی: 750 - 63 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1000 ریال - انتخاب
4- خورشید: یک داستان بلند
نويسنده:محمدرحیم اخوت - روزآمد - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8000 ریال - 4 -5-94672-964 انتخاب
5- جسم و جان
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:احمد میرعلایی ؛ مقدمه:محمدرحیم اخوت - فردا - دیویی: 891.8635 - 146 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - انتخاب
6- تماشا
نويسنده:محمدرحیم اخوت - کندوکاو - دیویی: 8fa3.62 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 0 -9-90117-964-978 انتخاب
7- نام‌ها و سایه‌ها
مقدمه:محمدرحیم اخوت - موسسه نشر آگه - دیویی: 8fa3.62 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 19500 ریال - 5 -025-329-964 انتخاب
8- نام‌ها و سایه‌ها
نويسنده:محمدرحیم اخوت - موسسه انتشارات آگه - دیویی: 8fa3.62 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 19500 ریال - 5 -025-329-964 انتخاب
9- چهار فصل در بازخوانی شعر
شاعر:محمدرحیم اخوت - نقش خورشید - دیویی: 8fa1.6209 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16000 ریال - 3 -13-6941-964 انتخاب
10- نیمه‌ی سرگردان ما: چند داستان کوتاه
نويسنده:محمدرحیم اخوت - نقش خورشید - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 3 -27-6941-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3