لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (7)
تالیف (5)
ترجمه (6)
تهران (8)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی جانوری: سازش و محیط
نويسنده:نات اشمیت نیلسون ؛ مترجم:اکبر وحدتی ؛ مترجم:حسین فتح‌پور - دانشگاه اصفهان - دیویی: 590 - 560 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 0 -62-8658-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی جانوری: سازش و محیط
مترجم:اکبر وحدتی ؛ مترجم:حسین فتح‌پور ؛ نويسنده:نات اشمیت نیلسون - دانشگاه اصفهان - دیویی: 590 - 550 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 7 -63-8658-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی جانوری: سازش و محیط
مترجم:اکبر وحدتی ؛ مترجم:حسین فتح‌پور ؛ نويسنده:نات اشمیت نیلسون - دانشگاه اصفهان - دیویی: 591.1 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 9000 ریال - انتخاب
4- فیزیولوژی جانوری (3) (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:اکبر وحدتی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 591.107 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 13300 ریال - 6 -463-455-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی جانوری (3) (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:اکبر وحدتی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 591.107 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 12900 ریال - 9 -463-455-964 انتخاب
6- فیزیک پزشکی
نويسنده:مارتین هولینز ؛ مترجم:احمد پرورش ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 610.153 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 12800 ریال - 7 -0822-01-964 انتخاب
7- فیزیولوژی جانوری - سازش ومحیط
مترجم:اکبر وحدتی ؛ مترجم:حسین فتح‌پور - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی) - دیویی: 591.1 - چاپ 1 سال 1364 - 1800 ریال - انتخاب
8- فیزیولوژی جانوری (3) (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:اکبر وحدتی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 591.107 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 11100 ریال - 9 -463-455-964 انتخاب
9- مبانی فیزیولوژی دستگاه عصبی
نويسنده:روبرت اشمیت ؛ مترجم:اکبر وحدتی ؛ مترجم:منیر ادیب - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 612.8 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 19000 ریال - 4 -0877-01-964 انتخاب
10- فیزیولوژی جانوری 3 (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:اکبر وحدتی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 591.107 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7300 ریال - 9 -463-455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2