لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (14)
تالیف (15)
ترجمه (3)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول تندرستی و شناخت بیماریها
نويسنده:سیموئل‌کینگ هاتن ؛ مترجم:بزرگمهر وزیری - پژوهش - دیویی: 610 - 188 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 650 ریال - انتخاب
2- اصول تندرستی و شناخت بیماریها
نويسنده:سیموئل‌کینگ هاتن ؛ مترجم:بزرگمهر وزیری - پژوهش - دیویی: 610 - 188 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1364 - 350 ریال - انتخاب
3- بهداشت زن و کودک
نويسنده:بزرگمهر وزیری ؛ نويسنده:فریده حق‌شناس - نشر نی - دیویی: 618 - 256 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1368 - 750 ریال - انتخاب
4- اصول آزمایشهای بیوشیمیایی در میکرب‌شناسی تشخیصی
نويسنده:بزرگمهر وزیری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 616.01 - 176 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 280 ریال - انتخاب
5- فرهنگ زیست‌شناسی (جلد1و2)
نويسنده:بزرگمهر وزیری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 574 - 524 صفحه - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 6500 ریال - انتخاب
6- اصول تندرستی و شناخت بیماریها
نويسنده:سیموئل‌کینگ هاتن ؛ مترجم:بزرگمهر وزیری - پژوهش - دیویی: 616 - 163 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 650 ریال - انتخاب
7- فرهنگ ساعت و ساعت‌سازی
نويسنده:بزرگمهر وزیری - یدالله جواهری آریا - دیویی: 681.112 - 136 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 300 ریال - انتخاب
8- بهداشت زن و کودک
نويسنده:بزرگمهر وزیری ؛ نويسنده:فریده حق‌شناس - نشر نی - دیویی: 618.1 - 252 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 500 ریال - انتخاب
9- بهداشت زن و کودک
نويسنده:بزرگمهر وزیری ؛ نويسنده:فریده حق‌شناس - نشر نی - دیویی: 618.1 - 256 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 500 ریال - انتخاب
10- بهداشت زن و کودک
نويسنده:بزرگمهر وزیری ؛ نويسنده:فریده حق‌شناس - نشر نی - دیویی: 618.1 - 252 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2