لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (43)
تالیف (12)
ترجمه (53)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلما
نويسنده:یوتا باوئر ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 833.914 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -54-5810-600-978 انتخاب
2- عادی بودن و عادی نبودن
نويسنده:بریژیت لابه ؛ تصويرگر:ژاک آزام ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 100 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -11-5810-600-978 انتخاب
3- فلسفه برای فرزندم
نويسنده:روژه‌پل دروا ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 107 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 1 -8-91021-600-978 انتخاب
4- سلما
نويسنده:یوتا باوئر ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 833.914 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -54-5810-600-978 انتخاب
5- چشم‌ها نبودند
نويسنده:ترانه وفایی - او - دیویی: 8fa3.62 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 3 -49-5810-600-978 انتخاب
6- قصه‌های سفید
نويسنده:ترانه وفایی - او - دیویی: 8fa3.62 - 38 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -14-5810-600-978 انتخاب
7- خشونت و عدم خشونت
نويسنده:بریژیت لابه ؛ نويسنده:میشل پوئش ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 158 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 3 -2-90099-600-978 انتخاب
8- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 823.914 - 95 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
9- کلام و سکوت
نويسنده:میشل پوئش ؛ نويسنده:بریژیت لابه ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 170.44 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -00-5810-600-978 انتخاب
10- ال
نويسنده:ترانه وفایی - او - دیویی: 8fa8.862 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 3 -4-91021-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7