لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (34)
تالیف (13)
ترجمه (34)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حفاظت از حیوانات
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 ریال - 5 -17-6232-964 انتخاب
2- حفاظت از ذخایر زیرزمینی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - 9 -15-6232-964 انتخاب
3- حفاظت از ذخایر زیرزمینی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 ریال - 9 -15-6232-964 انتخاب
4- حفاظت از حیوانات
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - 5 -17-6232-964 انتخاب
5- بچه‌ها و حفاظت از کره زمین: حفاظت از ذخایر زیرزمینی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 9 -15-6232-964 انتخاب
6- سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 1000 ریال - 3 -18-6232-964 انتخاب
7- مصرف عاقلانه انرژی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 2000 ریال - 1 -19-6232-964 انتخاب
8- بچه‌ها و حفاظت از کره زمین: مصرف عاقلانه انرژی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 1 -19-6232-964 انتخاب
9- در سیاره ما چه خبر است!
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 ریال - 0 -14-6232-964 انتخاب
10- حفاظت از حیوانات
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 2000 ریال - 5 -17-6232-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5