لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (123)
تالیف (2)
ترجمه (243)
تهران (219)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (242)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (245) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:صدیف آقاپور - آقاپور - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 1 -00-7658-964 انتخاب
2- جواهرات کاستافیوره
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 1 -11-7706-964 انتخاب
3- گشت و گذار در ماه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 5 -3-93800-964 انتخاب
4- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 964-407-260-X انتخاب
5- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشر‌رایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 1 -5-93800-964 انتخاب
6- اسب شاخدار
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:شیرین ریاحی‌پور - زرین - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -277-407-964 انتخاب
7- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 0 -0-93800-964 انتخاب
8- آدم آهنی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - 60 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
9- پرواز 714
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 8 -7-93800-964 انتخاب
10- فرار از شوروی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 0 -20-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25