لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمونهای سراسری و دانشگاه آزاد شیمی (نظام جدید) موضوعی (آزمونهای نظام جدید از سال 1374 - تاکنون)
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی ؛ نويسنده:حسن پدرام - اردیبهشت - دیویی: 540.76 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 5 -86-6062-964 انتخاب
2- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "2" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540.76 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5200 ریال - 1 -1-91615-964 انتخاب
3- کتاب کار شیمی (1) پیش‌دانشگاهی
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی ؛ نويسنده:حسن پدرام - اردیبهشت - دیویی: 540.76 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 3 -73-6062-964 انتخاب
4- مفاهیم آموزشی و تست‌های شیمی (1و2) پیش‌دانشگاهی
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
5- تستهای موضوعی شیمی (نظام جدید - نظام قدیم)
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 7200 ریال - 8 -04-6436-964 انتخاب
6- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "3" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540.76 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 964-91615-2-X انتخاب
7- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "1" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540.76 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5300 ریال - 3 -0-91615-964 انتخاب
8- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "1" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540.76 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 5300 ریال - 3 -0-91615-964 انتخاب
9- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی 2 و 1 پیش‌دانشگاهی
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 4 -05-6651-964 انتخاب
10- تست‌های موضوعی "شیمی" مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی، علمی آزمونهای سراسری سالهای 72 - 62 ...
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - وحید یوسفی صومعه‌سرایی - دیویی: 540 - 287 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3