لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (172)
تالیف (192)
ترجمه (7)
تهران (199)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (199)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (199) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1378 - 6000 نسخه - 4200 ریال - 6 -100-318-964 انتخاب
2- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1382 - 4000 نسخه - 12000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
3- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 34 سال 1392 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -102-318-964 انتخاب
4- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 2500 نسخه - 200000 ریال - 5 -866-318-964-978 انتخاب
5- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 40 سال 1393 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 6 -100-318-964 انتخاب
6- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 140000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
7- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 5 -866-318-964-978 انتخاب
8- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 101 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1370 - 15000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
9- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
10- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 2500 نسخه - 180000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20