لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (73)
تالیف (1)
ترجمه (85)
تهران (84)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی ؛ ويراستار:نگار رضایی - زوار - دیویی: 649.122 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1386 - 85000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
2- تغذیه، تربیت و مراقبت از کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار علم - دیویی: 649.1 - 762 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1395 - 380000 ریال - 2 -02-5461-600-978 انتخاب
3- تغذیه تربیت و نگهداری کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:احمد میرعابدینی - چکامه - دیویی: 649.1 - 664 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1364 - 1100 ریال - انتخاب
4- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی ؛ ويراستار:نگار رضایی - زوار - دیویی: 649.122 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1388 - 125000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
5- تغذیه، تربیت ونگهداری کودک: بانضمام راهنمای واکسیناسیون
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:منوچهر مهدوی - کلینی - دیویی: 649.1 - 858 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 17000 ریال - انتخاب
6- تغذیه، تربیت و مراقبت از کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار علم - دیویی: 649.1 - 780 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 270000 ریال - 2 -02-5461-600-978 انتخاب
7- تغذیه، تربیت و نگهداری کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:مایکل روتنبرگ ؛ مترجم:احمد میرعابدینی - نشر چکامه - دیویی: 649.1 - 736 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 50000 ریال - 5 -4-90882-964 انتخاب
8- تغذیه تربیت و نگهداری کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:احمد میرعابدینی - چکامه - دیویی: 649.1 - 680 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 1250 ریال - انتخاب
9- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:رضا قائمی - نشر پیمان - دیویی: 649.122 - 580 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 28000 ریال - 8 -46-5981-964 انتخاب
10- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 902 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 21 سال 1391 - 270000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9