لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فقه سیاسی: اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 342.55023 - 372 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 7 -0923-00-964 انتخاب
2- فقه سیاسی: مبانی حقوق عمومی در اسلام
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 342.55023 - 764 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - 5 -0924-00-964 انتخاب
3- فقه سیاسی: قواعد فقه سیاسی (مصلحت)
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - امیرکبیر - دیویی: 342.55023 - 416 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 27000 ریال - 3 -0925-00-964 انتخاب
4- فقه سیاسی: اقتصاد سیاسی
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - امیرکبیر - دیویی: 342.55023 - 280 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 19000 ریال - 9 -0922-00-964 انتخاب
5- فقه سیاسی: اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 342.55023 - 436 صفحه - (در10جلد ) - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 28000 ریال - 1 -0926-00-964 انتخاب
6- فقه سیاسی: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.379 - 600 صفحه - (در10جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 112000 ریال - 8 -0470-00-964-978 انتخاب
7- فقه سیاسی: فقه و سیاست: تحول مبانی اندیشه سیاسی در فقه شیعه
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 342.55023 - 384 صفحه - (در10جلد ) - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 3 -0892-00-964 انتخاب
8- فقه سیاسی: حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامی و حقوق بین‌الملل اسلام
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 342.55023 - 404 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 24000 ریال - 0 -0899-00-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1