لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی خسروپرویز تا پایان پادشاهی یزدگرد)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 154 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 0 -9-96878-964 انتخاب
2- قصه‌های شاهنامه (پادشاهی کیخسرو)
گردآورنده:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 146 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1 -3-96878-964 انتخاب
3- قصه‌های شاهنامه (پادشاهی کیکاوس)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 174 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3 -2-96878-964 انتخاب
4- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی اسکندر تا پایان پادشاهی گور)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 210 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4 -7-96878-964 انتخاب
5- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی یزدگرد بهرام تا پادشاهی هرمزد انوشیروان)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -8-96878-964 انتخاب
6- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی کیومرث تا پایان پادشاهی کیقباد)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 180 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5 -1-96878-964 انتخاب
7- قصه‌های شاهنامه (داستان یازده رخ)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8 -5-96878-964 انتخاب
8- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی لهراسب تا پادشاهی دارا)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 186 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -6-96878-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1