لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همراه با سیاحان و جهانگردان و مسافران تاریخ
نويسنده:محمود حکیمی - آرون - دیویی: 955.0042 - 464 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 1 -78-7217-964 انتخاب
2- همراه با سیاحان و جهانگردان و مسافران تاریخ
نويسنده:محمود حکیمی - آرون - دیویی: 955.0042 - 448 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 5 -76-7217-964 انتخاب
3- همراه با سیاحان و جهانگردان و مسافران تاریخ
نويسنده:محمود حکیمی - آرون - دیویی: 955.0042 - 520 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 7 -75-7217-964 انتخاب
4- همراه با سیاحان و جهانگردان و مسافران تاریخ
نويسنده:محمود حکیمی - آرون - دیویی: 955.0042 - 504 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 3 -77-7217-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1