لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با حیوانات (آبزیان)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 7 -91-6905-964-978 انتخاب
2- آشنایی با حیوانات (پستانداران)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 9 -84-6905-964-978 انتخاب
3- آشنایی با حیوانات (دوزیستان)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 8 -94-6905-964-978 انتخاب
4- آشنایی با حیوانات (پرندگان)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - انتخاب
5- آشنایی با حیوانات (پرندگان)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 1 -93-6905-964-978 انتخاب
6- آشنایی با حیوانات (پستانداران)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 0 -87-6905-964-978 انتخاب
7- آشنایی با حیوانات (پستانداران)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 4 -89-6905-964-978 انتخاب
8- آشنایی با حیوانات (آبزیان)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 4 -92-6905-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1