لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نقاش:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 300000 ریال - 2 -867-318-964-978 انتخاب
2- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 4500 ریال - 6 -100-318-964 انتخاب
3- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 110 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 4500 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
4- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 4500 ریال - 2 -102-318-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1