لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - (در10جلد ) - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 1 -69-5092-600-978 انتخاب
2- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 66 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 4 -68-5092-600-978 انتخاب
3- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 7 -67-5092-600-978 انتخاب
4- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 0 -66-5092-600-978 انتخاب
5- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 3 -65-5092-600-978 انتخاب
6- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 6 -64-5092-600-978 انتخاب
7- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 5 -61-5092-600-978 انتخاب
8- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - (در10جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 8 -60-5092-600-978 انتخاب
9- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 9 -63-5092-600-978 انتخاب
10- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 78 صفحه - (در10جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -62-5092-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1