لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (7)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 402 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 1000 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
2- یادداشت‌های علم (متن کامل): سال 1354
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 528 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 550 نسخه - 5 -21-7603-964 انتخاب
3- یادداشت‌های علم (متن کامل): سال 1353
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 434 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 550 نسخه - 2 -87-5643-964 انتخاب
4- یادداشت‌های علم (متن کامل): سال 56 - 1355
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 566 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 550 نسخه - 9 -71-5676-964-978 انتخاب
5- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 400 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 550 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
6- یادداشت‌های علم (متن کامل): سال 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 328 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 550 نسخه - 6 -40-5643-964 انتخاب
7- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 464 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 550 نسخه - 2 -39-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1