لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (8)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،دنیای دانش - دیویی: 591 - 64 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 4 -05-5381-600-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،دنیای دانش - دیویی: 591 - 64 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 1 -06-5381-600-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،دنیای دانش - دیویی: 591 - 64 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 3 -02-5381-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،دنیای دانش - دیویی: 591 - 64 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 0 -03-5381-600-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،دنیای دانش - دیویی: 591 - 64 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 8 -10-5381-600-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،دنیای دانش - دیویی: 591 - 64 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - انتخاب
7- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،دنیای دانش - دیویی: 591 - 64 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 5 -08-5381-600-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،دنیای دانش - دیویی: 591 - 64 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 9 -00-5381-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1