لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (27)
تالیف (58)
ترجمه (0)
تهران (54)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/1/17 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1395/10/4 رئیس قوه قضاییه
گردآورنده:کاظم زرین - کلک زرین - دیویی: 347.5509 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 50000 ریال - 0 -28-8576-600-978 انتخاب
2- قوانین توقیف اموال و شورای حل اختلاف
گردآورنده:محمد شعبانی - دبیران قلم - دیویی: 346.5509 - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 2 -07-5185-600-978 انتخاب
3- قانون شوراهای حل اختلاف همراه با ذکر تاریخ تصویب آن
گردآورنده:افسانه شاه‌کرمی - نقش اندیشه - دیویی: 347.5509 - 90 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 2 -0-91116-600-978 انتخاب
4- قانون شوراهای حل اختلاف با انضمام: قوانین و آیین‌نامه سابق خانه انصاف شورای داوری آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ...
به‌اهتمام:فاطمه جوانمرد - اندیشه عصر - دیویی: 347.5509 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 2 -18-5187-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین جدید مصوبات 1394 به همراه آیین‌نامه‌های قوانین
تدوين: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش - چراغ دانش - دیویی: 347.5509 - 400 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 6 -26-8138-600-978 انتخاب
6- قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1387/4/18)
تدوين: واحد پژوهشی موسسه فرهنگی نگاه بینه - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه - دیویی: 347.5509 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 5 -27-6224-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:مسعود رئیسی - خط سوم - دیویی: 347.5509 - 230 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -39-8039-964 انتخاب
8- قانون شوراهای حل اختلاف همراه با ذکر تاریخ تصویب آن
گردآورنده:افسانه شاه‌کرمی - نقش اندیشه - دیویی: 347.5509 - 90 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 2 -0-91116-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف: به انضمام آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1388/1/16 ...
نويسنده:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 347.5509 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 0 -31-2566-964-978 انتخاب
10- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 همراه با قوانین و مقررات مرتبط
تدوين:هادی طالع‌خرسند - خرسندی - دیویی: 347.5509 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -054-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6