لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (0)
تالیف (24)
ترجمه (5)
تهران (24)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعهدات دولت‌ها در حق بر تامین اجتماعی در موازین بین‌المللی و حقوق ایران
نويسنده:طیبه رست - بختیاران - دیویی: 368.4 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 230000 ریال - 2 -8-96308-600-978 انتخاب
2- درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی: نقد قانون تامین اجتماعی ایران بر اساس مطالعه تطبیقی
نويسنده:سیدعزت‌الله عراقی ؛ نويسنده:حسن بادینی ؛ نويسنده:مهدی شهابی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - دیویی: 368.4 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 60000 ریال - 9 -37-6923-964-978 انتخاب
3- احکام بیمه و تامین اجتماعی
نويسنده:مرتضی دایی‌چینی ؛ ويراستار:ابوالفضل علی‌دوست - معروف - دیویی: 297.372 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 8 -63-6612-600-978 انتخاب
4- حقوق تامین اجتماعی
نويسنده:محمدرضا مجتهدی - آیدین،یانار - دیویی: 368.4 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 85000 ریال - 4 -23-5871-600-978 انتخاب
5- مبانی تامین اجتماعی در ایران
نويسنده:علیرضا شایان‌مهر - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 368.400955 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 1 -516-436-600-978 انتخاب
6- کار شایسته: سیاست‌های اجتماعی و اشتغال
نويسنده:طاهره رمضانی‌فرزانه - موسسه آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 658.3125 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 430000 ریال - 3 -998-995-600-978 انتخاب
7- بیمه درمان پایه: اصول کلی، ساختار، پوشش و مقررات
نويسنده:حسین زارع - سازمان بیمه خدمات درمانی،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 368.382 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 964-8952-06-X انتخاب
8- عدالت، بیمه اجتماعی و خرید راهبردی خدمات سلامت
نويسنده:علی حسن‌زاده ؛ نويسنده:سعیده فخیم‌علیزاده ؛ ويراستار:فضل‌الله آشوری - بهرام - دیویی: 368.382 - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1 -2-92552-600-978 انتخاب
9- امنیت اجتماعی
نويسنده:منیژه نویدنیا - پژوهشکده مطالعات راهبردی - دیویی: 368.4 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 2 -12-5282-600-978 انتخاب
10- تامین مالی در نظام تامین اجتماعی
مترجم:حسین مشیری‌تبریزی ؛ مترجم:علی ماهر - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - دیویی: 368.4 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 2 -49-6923-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3