لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (115)
تالیف (145)
ترجمه (17)
تهران (156)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (54)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (162) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیوانات جهان را بهتر بشناسیم
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - جاویدان،بدرقه جاویدان - دیویی: 590 - 64 صفحه - جلد 12 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 0 -027-332-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،دنیای دانش - دیویی: 591 - 64 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 1 -06-5381-600-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،جاویدان - دیویی: 591 - 64 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 30000 ریال - 0 -03-5381-600-978 انتخاب
4- ح‍ی‍اه‌ ال‍ح‍ی‍وان‌ ال‍ک‍ب‍ری‌: ویل‍ی‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ع‍ج‍ائ‍ب‌ ال‍م‍خ‍ل‍وق‍ات‌ و ال‍ح‍ی‍وان‍ات‌ و غ‍رائ‍ب‌ ال‍م‍وج‍ودات‌ ل‍لام‍ام‌ ال‍ع‍ال‍م‌ زک‍ری‍اب‍ن‌
نويسنده:محمدبن‌موسی دمیری - آرمان - دیویی: 591.09 - 766 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1369 - 4000 ریال - انتخاب
5- حیوانات جهان را بهتر بشناسیم
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - جاویدان،بدرقه جاویدان - دیویی: 590 - 64 صفحه - جلد 12 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 30000 ریال - 0 -027-332-964-978 انتخاب
6- حیوانات جهان را بهتر بشناسیم
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - جاویدان،بدرقه جاویدان - دیویی: 590 - 64 صفحه - جلد 21 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 30000 ریال - 7 -044-332-964-978 انتخاب
7- دانستنی‌های حیوانات
نويسنده:الهه رامشینی ؛ نويسنده:فرشته رامشینی - شهرزاد - دیویی: 590.12 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 125000 ریال - 0 -106-171-600-978 انتخاب
8- حیوانات جهان را بهتر بشناسیم
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - جاویدان - دیویی: 590 - 64 صفحه - جلد 24 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 5 -048-332-964-978 انتخاب
9- حیوانات جهان را بهتر بشناسیم
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - جاویدان - دیویی: 590 - 64 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 50000 ریال - 8 -005-332-964-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف حیوانات جهان
نويسنده:مسعود عطوفت‌شمسی - بدرقه جاویدان،جاویدان - دیویی: 591 - 64 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 50000 ریال - 4 -05-5381-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17