لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(704)
چاپ مجدد (616)
تالیف (436)
ترجمه (884)
تهران (1190)
شهرستان (130)
كودك و نوجوان (1316)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1320) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در مصرف برق
نقاش:یاسمن اکبری ؛ نويسنده:اعظم تبرایی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - 2000 ریال - 3 -48-7766-964 انتخاب
2- خطر در خانه
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - 2000 ریال - 7 -46-7766-964 انتخاب
3- در خرید
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 ریال - 2 -43-7766-964 انتخاب
4- در مصرف برق
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 4500 ریال - 5 -16-7766-964 انتخاب
5- چرا خوشحال نباشم: از غم تا شادی
نويسنده:نوریا روکا ؛ مترجم:هستی سعادت - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 152.4 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 10000 ریال - 7 -293-389-964-978 انتخاب
6- چرا بترسم
نويسنده:نوریه روکا ؛ مترجم:هستی سعادت - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 152.4 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 10000 ریال - 4 -294-389-964-978 انتخاب
7- من می‌توانم به همه کمک کنم
نويسنده:کارن اریکسون ؛ بازنويسي:سرور پوریا ؛ تصويرگر:مورین رافی - فرشتگان - دیویی: 305.231 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 10000 ریال - 8 -84-6647-964-978 انتخاب
8- من می‌توانم لباس‌هایم را بپوشم
نويسنده:کارن اریکسون ؛ بازنويسي:سرور پوریا ؛ تصويرگر:مورین رافی - فرشتگان - دیویی: 305.231 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 10000 ریال - 5 -85-6647-964-978 انتخاب
9- من می‌توانم از تاریکی نترسم
بازنويسي:سرور پوریا - فرشتگان - دیویی: 305.231 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 10000 ریال - 0 -80-6647-964-978 انتخاب
10- من می‌توانم اسباب‌بازی‌هایم را به دیگران بدهم
بازنويسي:سرور پوریا - فرشتگان - دیویی: 305.231 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 10000 ریال - 1 -83-6647-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 132