لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(152)
چاپ مجدد (129)
تالیف (98)
ترجمه (183)
تهران (253)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (169)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (281) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Web
نويسنده:John Whitman ؛ بازنويسي:Jocelyn Potter ؛ بازنويسي:Andy Hopkins - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428.64 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
2- The monkey's paw
نويسنده:W.W. Jacobs ؛ بازنويسي:Diane Mowat - اشتیاق - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
3- Tess of the d'urbervilles
نويسنده:Thomas Hardy - فروزش - دیویی: 428.64 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - انتخاب
4- Great expectations
نويسنده:Charles Dickens ؛ بازنويسي:Clare West - دبیر - دیویی: 428.24 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6000 ریال - انتخاب
5- British and American short stories: level 5
نويسنده:D.H. Lawrence ؛ بازنويسي:G.C. Thornley ؛ ويراستار:Andy Hopkins - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428.64 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4500 ریال - انتخاب
6- Oliver Twist
نويسنده:Charles Dickens ؛ بازنويسي:Richard Rogers - اشتیاق - دیویی: 428.64 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
7- Great expectations
نويسنده:Charles Dickens ؛ بازنويسي:Clare West - اشتیاق - دیویی: 428.24 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 4500 ریال - انتخاب
8- Robinson crusoe
نويسنده:Daniel Defoe ؛ بازنويسي:Diane Mowat ؛ نقاش:Jonathon Heap - اشتیاق - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
9- Little women: Level 1
بازنويسي:M. Albers - نشر اندیشه - دیویی: 428.64 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
10- Princess diana: level 3
- نشر اندیشه - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29