لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(154)
چاپ مجدد (569)
تالیف (15)
ترجمه (708)
تهران (685)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (723) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
2- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - روایت - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3300 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
3- کیمیاگر: افسانه‌ای در مورد پیروی از رویا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:ناهید ایران‌نژاد - روزبهان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -04-5529-964 انتخاب
4- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 5500 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
5- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - روایت - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5100 نسخه - 9000 ریال - 2 -06-5974-964 انتخاب
6- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5500 نسخه - 6000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
7- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 5500 نسخه - 6000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
8- در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 3 -09-5998-964 انتخاب
9- دیدار با فرشتگان
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 4 -20-5998-964 انتخاب
10- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73