لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (19)
تالیف (0)
ترجمه (62)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستاره اسرارآمیز (شهاب سنگ)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1385 - 25000 ریال - 9 -04-7706-964 انتخاب
2- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 17500 ریال - 964-7135-22-X انتخاب
3- ماجرای تورنسل
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:شیرین ریاحی‌پور - زرین - دیویی: 741.59293 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 964-407-288-X انتخاب
4- گوش شکسته
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 1 -273-407-964 انتخاب
5- مقصد نیویورک
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59293 - 60 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 4 -280-407-964 انتخاب
6- ستاره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 52 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 9 -266-407-964 انتخاب
7- معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:شیرین ریاحی‌پور - زرین - دیویی: 741.59293 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 9 -302-407-964 انتخاب
8- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشر‌رایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 17500 ریال - 1 -5-93800-964 انتخاب
9- 4 تا نخاله در تعقیب
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 52 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 0 -265-407-964 انتخاب
10- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 17500 ریال - 0 -0-93800-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7