لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (53)
تالیف (102)
ترجمه (0)
تهران (37)
شهرستان (65)
كودك و نوجوان (101)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
2- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 2000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
3- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 22 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
4- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 30 سال 1396 - 10000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
5- نماز یاد خدا
نويسنده:محمد میری ؛ تصويرگر:سیدعلی حسینی - ستاد اقامه ‌نماز - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -058-537-964-978 انتخاب
6- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 39 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
7- حی علی الصلاه: تعلیم الصلاه الیومیه و الوضوء و التیمم للناشئه و المبتدین
نويسنده:باسم انصاری ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - براق - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2500 نسخه - 7 -125-192-964-978 انتخاب
8- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 20 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
9- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 31 سال 1396 - 5000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
10- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 45 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11