لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گروه خونی A: برنامه غذایی مناسب
نويسنده:فادیا عبدوش ؛ مترجم:مریم کاظمی - عقیل - دیویی: 613 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 12000 ریال - 7 -41-5050-600-978 انتخاب
2- گروه خونی B: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 0 -161-163-600-978 انتخاب
3- گروه خونی A: برنامه غذایی مناسب
نويسنده:فادیا عبدوش ؛ مترجم:مریم کاظمی - عقیل - دیویی: 613 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 15000 ریال - 7 -41-5050-600-978 انتخاب
4- گروه خونی AB: برنامه غذایی مناسب
نويسنده:فادیا عبدوش ؛ مترجم:مریم کاظمی - عقیل - دیویی: 613 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 15000 ریال - 4 -42-5050-600-978 انتخاب
5- گروه خونی B: برنامه غذایی مناسب
نويسنده:فادیا عبدوش ؛ مترجم:مریم کاظمی - عقیل،تمیشه - دیویی: 613 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 15000 ریال - 0 -40-5050-600-978 انتخاب
6- گروه خونی B: برنامه غذایی مناسب
نويسنده:فادیا عبدوش ؛ مترجم:مریم کاظمی - عقیل،تمیشه - دیویی: 613 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 15000 ریال - 0 -40-5050-600-978 انتخاب
7- گروه خونی O: برنامه غذایی مناسب
مترجم:مریم کاظمی - عقیل،تمیشه - دیویی: 613 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 15000 ریال - 4 -39-5050-600-978 انتخاب
8- گروه خونی O: برنامه غذایی مناسب
نويسنده:فادیا عبدوش ؛ مترجم:مریم کاظمی - عقیل - دیویی: 613 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 12000 ریال - 4 -39-5050-600-978 انتخاب
9- گروه خونی A: برنامه غذایی مناسب
نويسنده:فادیا عبدوش ؛ مترجم:مریم کاظمی - عقیل - دیویی: 613 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 15000 ریال - 7 -41-5050-600-978 انتخاب
10- گروه خونی B: برنامه غذایی مناسب
نويسنده:فادیا عبدوش ؛ مترجم:مریم کاظمی - عقیل،تمیشه - دیویی: 613 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 12000 ریال - 0 -40-5050-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2