لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (11)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (24)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - تندیس مهر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
2- Perfecting the sounds of American English
نويسنده:Bernard Silverstein - گویش نو - دیویی: 421.52 - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
3- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رهنما - دیویی: 428.24 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 45000 ریال - انتخاب
4- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
5- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - محدث - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - انتخاب
6- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
7- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - جنگل - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
8- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - خوروش - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3000 نسخه - انتخاب
9- Inspired English teaching: a practical guide for teachers
نويسنده:Keith West - نخبگان فردا - دیویی: 428.24 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -4134-4411-1-978 انتخاب
10- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4