لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (11)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (24)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رئوف - دیویی: 428.24 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0-19-502768-X انتخاب
2- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رئوف - دیویی: 428.24 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -502601-19-0 انتخاب
3- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - خوروش - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3000 نسخه - انتخاب
4- Street Talk - 3 The Best Of American Idioms
نويسنده:David Burke - نشر محدث - دیویی: 428.24 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
5- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
6- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - خوروش - دیویی: 428.24 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 3000 نسخه - 0-19-502768-X انتخاب
7- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - محدث - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - انتخاب
8- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - جنگل - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
9- Vocabulary in use: intermediate with answers
نويسنده:Stuart Redman ؛ نويسنده:Ellen Shaw - رهنما - دیویی: 428.1 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
10- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رهنما - دیویی: 428.24 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0-19-502768-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4