لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (11)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (24)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - تندیس مهر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7500 ریال - انتخاب
2- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رئوف - دیویی: 428.24 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 20000 ریال - 0-19-502768-X انتخاب
3- Vocabulary in use: intermediate with answers
نويسنده:Stuart Redman ؛ نويسنده:Ellen Shaw - آرمان برتر - دیویی: 428.1 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 6 -63477-521-0 انتخاب
4- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - تکریم،آذران - دیویی: 428 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - انتخاب
5- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4500 ریال - انتخاب
6- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
7- 101 American English idioms: understanding and speaking English like an American
نويسنده:Harry Collins - عباسی - دیویی: 427.973 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3800 ریال - انتخاب
8- Easy American idioms
گردآورنده:عباس رضایی ؛ گردآورنده:مرتضی رضایی - انتخاب روز - دیویی: 428 - 104 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 1 -15-6768-600-978 انتخاب
9- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4500 ریال - انتخاب
10- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4