لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (51)
تالیف (92)
ترجمه (0)
تهران (29)
شهرستان (63)
كودك و نوجوان (92)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (92) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 18 سال 1395 - 5000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
2- آموزش وضو و نماز (ویژه دختران)
نويسنده:علی زبرجد ؛ تصويرگر:حکیمه شریفی - مشهور - 28 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -263-538-964-978 انتخاب
3- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 34 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
4- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 42 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
5- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 47 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
6- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
7- بوستان نماز 6
نويسنده:محمدرضا خسروی - برگ زیتون - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
8- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 36 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
9- عطر نماز 6
نويسنده:محمدرضا خسروی - صبا - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 13000 نسخه - 10000 ریال - 1 -97-6448-964-978 انتخاب
10- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 44 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10