لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (83)
تالیف (4)
ترجمه (126)
تهران (75)
شهرستان (55)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (130) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:محمود دانایی - صبح صادق - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 130000 ریال - 2 -99-8403-964-978 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:علی عبدالحمیدی - یاران علوی - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 5 -46-8583-964-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر البرز - دیویی: 378.12092 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 12000 ریال - 4 -255-442-964 انتخاب
4- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:زهرا کمالی‌دهقان - ترمه - دیویی: 378.12092 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 8 -768-978-964-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1396 - 190000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 160000 ریال - 7 -38-7241-600-978 انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:محمود دانایی - صبح صادق - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 190000 ریال - 2 -99-8403-964-978 انتخاب
8- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ندا برزویی - گستر - دیویی: 378.12092 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 7 -95-5544-964-978 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1396 - 190000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 29 سال 1398 - 320000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13