لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (1)
تهران (8)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Manage with English
نويسنده:P.L. Sandler ؛ نويسنده:C.L. Stott - ژکان - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -451317-19-0 انتخاب
2- English business letters
نويسنده:اف.دبلیو. کینگ - آسمان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
3- Get down to business
نويسنده:اشکان پورزینعلی - قاصد سحر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 2 -18-7844-964 انتخاب
4- Business idioms in america
نويسنده:Bruce Stirling - جنگل - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 450000 ریال - انتخاب
5- Cambridge English for engineering
نويسنده:Mark Ibboston ؛ ويراستار:Jeremy Day - رهنما - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - انتخاب
6- Business vocabulary in use: intermediate
نويسنده:Bill Mascull - رهنما - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - انتخاب
7- Manage with english
نويسنده:P.L. Sandler ؛ نويسنده:C.L. Stott - الفبای دانش - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - انتخاب
8- English Business Letters
ويراستار:David O'gorman - رزقی - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
9- Terms of trade spoken English for international business
نويسنده:David Cotton ؛ نويسنده:Ann Mcgrath - الفبای دانش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
10- Manage with English
نويسنده:P.L. Sandler ؛ نويسنده:C.L. Stott - مرکز آموزش مدیریت دولتی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 9 -57-6517-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2