لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (48)
تالیف (126)
ترجمه (30)
تهران (122)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (156) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- The study of language
نويسنده:George Yule - زبان ملل - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -4320-521-0-978 انتخاب
2- How lanugages are learned
نويسنده:Patsy M. Lightbown ؛ نويسنده:Nina Spada - رهنما - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 0 -442224-19-0 انتخاب
3- Approaches and methods in language teaching
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Theodore S. Rodgers - قلمستان ‌هنر - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - انتخاب
4- Principles of teaching foreign languages
نويسنده:پرویز بیرجندی - رهروان - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 0 -0-96690-964 انتخاب
5- اصول یادگیری و آموزش زبان
نويسنده:داگلاس براون ؛ مترجم:منصور فهیم - فروزش - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 85000 ریال - 1 -356-547-964-978 انتخاب
6- زبانشناسی کاربردی و علم آموزش زبان
نويسنده:دنی ژیرار ؛ مترجم:گیتی دیهیم ؛ ويراستار:رضا مردیان - مرکز نشر دانشگاهی - 146 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 2500 نسخه - 450 ریال - انتخاب
7- Study of second language acquisition
نويسنده:Rod Ellis - رهنما - 1170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 180000 ریال - انتخاب
8- The study of second language acquisition
نويسنده:Rod Ellis - رهنما - 1184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 180000 ریال - انتخاب
9- The study of language
نويسنده:George Yule - فرهنگ زبان - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
10- The study of language
نويسنده:George Yule - رهنما - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 7 -54320-521-0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16