لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2723)
چاپ مجدد (3118)
تالیف (5628)
ترجمه (213)
تهران (4869)
شهرستان (972)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (5669)

تعداد یافت شده (5841) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان تخصصی برای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل: شامل 26 درس همراه با معانی، واژه‌های تخصصی و ترجمه متون
نويسنده:پرویز علوی - موسسه ‌نشر علوم ‌نوین - دیویی: 428.64 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 ریال - انتخاب
2- فرهنگ عربی دانش آموز (ویژه دوره راهنمایی)
نويسنده:سارا عرفانی - نشر نی - دیویی: 492.73 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 ریال - 5 -225-312-964 انتخاب
3- English for the students of agriculture
نويسنده:بهروز عزبدفتری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 4000 ریال - انتخاب
4- انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار
نويسنده:حسین فرهادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - 3500 ریال - انتخاب
5- English for the students of medicine (II)
نويسنده:محمدحسن تحریریان ؛ نويسنده:فرشته مهرابی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - 8000 ریال - انتخاب
6- English for the students of humanities I
نويسنده:پرویز بیرجندی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 3600 ریال - انتخاب
7- A brief guide to 10 novels
نويسنده:عباسعلی رضایی - نشر بوته - دیویی: 428.64 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 ریال - 1 -1-90021-964 انتخاب
8- راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی = English for the students of engineering
نويسنده:پرویز مفتون ؛ نويسنده:پرویز بیدهری ؛ نويسنده:منوچهر حقانی - فروزش - دیویی: 428.64 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6500 ریال - انتخاب
9- English for the students of accounting
نويسنده:داود اقوامی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5500 ریال - 4 -167-459-964 انتخاب
10- English for the students of engineering 2
نويسنده:پرویز بیدهری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 585