لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4409)
چاپ مجدد (4046)
تالیف (8060)
ترجمه (395)
تهران (7223)
شهرستان (1232)
كودك و نوجوان (391)
كمك درسی و آموزشی (467)

تعداد یافت شده (8455) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- The cinema
نويسنده:John Escott - قلمستان ‌هنر - 30 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
2- The olympic games
نويسنده:Steve Flinders - قلمستان ‌هنر - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
3- Pollution
نويسنده:Rosemary Border - قلمستان ‌هنر - 22 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
4- New interchange english for international communication: workbook
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Jonathan Hull ؛ نويسنده:Susan Proctor - رهنما - 100 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 20000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
5- Gone with the wind: part 1: level 4
نويسنده:Margaret Mitchell ؛ ويراستار:Derek Strange - قلمستان ‌هنر - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
6- Gone with the wind: part 2: level 4
نويسنده:Margaret Mitchell ؛ ويراستار:Derek Strange - قلمستان ‌هنر - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
7- Practical english usage
نويسنده:Michael Swan - صبح صادق - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
8- Longman preparation course for the TOEFL test: skills and strategies
نويسنده:Deborah Phillips - اشتیاق - 432 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 4000 نسخه - 28000 ریال - انتخاب
9- Selected texts: a reference guide to the history of Iran (To A.D. 1500)
نويسنده:غلامرضا وطن‌دوست - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 198 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 1500 نسخه - 5500 ریال - 6 -247-459-964 انتخاب
10- Interchange: english for international communication: workbook
نويسنده:Jack Croft Richards - رهنما - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 10000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 846