لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 20000 ریال - 4 -64-6751-964 انتخاب
2- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 14000 ریال - 4 -64-6751-964 انتخاب
3- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، ...
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 4 -64-6751-964 انتخاب
4- زنان سرپرست خانوار
نويسنده:زهرا محمدی - شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - دیویی: 305.42 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 13000 ریال - 8 -27-8435-964 انتخاب
5- زنان در بازار کار ایران به انضمام: تئوریهای نابرابری جنسیتی
نويسنده:مهرانگیز کار ؛ مترجم:پروین رییسی‌فرد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 331.41250955 - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 28000 ریال - 964-5512-00-X انتخاب
6- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 120000 ریال - 4 -64-6751-964-978 انتخاب
7- بررسی نابرابری جنسیتی بر مشارکت‌های اجتماعی زنان
نويسنده:مریم منتظری - ماهواره - دیویی: 305.420955 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 130000 ریال - 9 -351-459-600-978 انتخاب
8- زنان در بازار کار ایران
نويسنده:مهرانگیز کار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 331.41250955 - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 16000 ریال - 964-5512-00-X انتخاب
9- زنان اشتغال و باروری: رابطه اشتغال زنان و باروری در ایران بر اساس نتایج سرشماری‌های کشور با تأکید بر سرشماری سال 1390
نويسنده:صفرعلی رضایی - سیوند - دیویی: 301.321955 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 7 -02-7271-622-978 انتخاب
10- زنان، اشتغال و ساختار خانواده
گردآورنده:فاطمه رشیدی - پژوهشگر برتر - دیویی: 331.41250955 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 2 -82-8844-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1