لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (55)
تالیف (9)
ترجمه (62)
تهران (67)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1386 - 30000 ریال - 6 -26-6104-964 انتخاب
2- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:سارا صوفی‌فتیده - نگارستان کتاب - دیویی: 365.34 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 175000 ریال - 8 -105-190-600-978 انتخاب
3- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 37 سال 1394 - 130000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
4- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 53 سال 1398 - 270000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
5- آسیب‌شناسی کیفر حبس (با رویکرد به قوانین تقلید گابریل تارد)
نويسنده:سیدسعید صفوی ؛ نويسنده:شهین دارابی‌پناه - گیوا - دیویی: 365.6 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 170000 ریال - 1 -043-451-600-978 انتخاب
6- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1384 - 23000 ریال - 6 -26-6104-964 انتخاب
7- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 38 سال 1394 - 140000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
8- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1390 - 60000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
9- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 47 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
10- درون خود را جستجو کنید: خودشناسی و خودباوری
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:الهام مبارکی‌زاده ؛ ويراستار:مینو تهمتن‌زاده - پل - دیویی: 365.34 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -005-233-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8