لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (6)
تهران (18)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبدل‌ها و یکسوکننده‌های کنترل شده و کنترل نشده "مرجع دانشگاهی"
گردآورنده: دپارتمان برق مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 109000 ریال - 6 -273-341-600-978 انتخاب
2- الکترونیک قدرت: مبدل‌ها، کاربردها و طراحی
نويسنده:ند موهاند ؛ نويسنده:توره اوندلاند ؛ نويسنده:ویلیام‌پی. رابینز - علم و دانش - 914 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 6 -59-6310-600-978 انتخاب
3- الکترونیک قدرت: مبدل‌ها، کاربردها و طراحی
نويسنده:ند موهان ؛ نويسنده:توره آندرلند ؛ نويسنده:ویلیام روبینز - فکر سبز - 910 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 7 -55-5749-600-978 انتخاب
4- راهنمای جامع اینورترهای Gefran
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -21-8050-600-978 انتخاب
5- الکترونیک قدرت
نويسنده:ند موهان ؛ نويسنده:تورام. آندلند ؛ نويسنده:ویلیام‌پی. رابینز - نیاز دانش - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 1 -66-6481-600-978 انتخاب
6- آشنایی با اصول طراحی و نحوه عملکرد اینورترهای صنعتی
نويسنده:ماشاالله نجارزاده ؛ نويسنده:سعید غریبی - ایده‌نگار - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -41-8304-600-978 انتخاب
7- الکترونیک قدرت (تحلیل و طراحی)
نويسنده:کریم عباس‌زاده - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 802 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 425000 ریال - 4 -80-6383-600-978 انتخاب
8- آشنایی با اصول طراحی و نحوه عملکرد اینورترهای صنعتی
نويسنده:ماشاالله نجارزاده ؛ نويسنده:سعید غریبی - ایده‌نگار - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -19-8304-600-978 انتخاب
9- مبدل‌ها و یکسوکننده‌ها "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان کامپیوتر مدرسان برتر - مدرسان برتر - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 107000 ریال - 2 -083-371-600-978 انتخاب
10- اینورترها در الکترونیک "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان برق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 67000 ریال - 6 -75-6956-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3