لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حدیقه سلطانی: احوال و آثار شاعران برجسته کرد و کردی‌سرایان کرماشان از عهد تیموری تا عهد حاضر: معاصر (الف - ع)
نويسنده:محمدعلی سلطانی ؛ خطاط:فریبا مقصودی - سها - دیویی: 8fa9.21008 - 500 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 0 -48-6254-964-978 انتخاب
2- حدیقه سلطانی: احوال و آثار شاعران برجسته کرد و کردی‌سرایان کرماشان از عهد تیموری تا عهد حاضر: (از صفویه تا قاجاریه)
نويسنده:محمدعلی سلطانی ؛ خطاط:فریبا مقصودی - سها - دیویی: 8fa9.21008 - 256 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 3 -47-6254-964-978 انتخاب
3- ح‍دی‍ق‍ه‌ س‍ل‍طان‍ی‌: اح‍وال‌ و آث‍ار ش‍اع‍ران‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ ک‍رد و ک‍ردی‌س‍رای‍ان‌ ب‍اخ‍ت‍ران‌ از ع‍ه‍د ت‍ی‍م‍وری‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر
نويسنده:محمدعلی سلطانی - کلهر - دیویی: 8fa9.21008 - 396 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
4- حدیقه سلطانی: احوال و آثار شاعران برجسته کرد و کردی‌سرایان کرماشان از عهد تیموری تا عهد حاضر: معاصر (ع - ی) (بانضمام فرهنگ لغات)
نويسنده:محمدعلی سلطانی ؛ خطاط:فریبا مقصودی - سها - دیویی: 8fa9.21008 - 476 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 5 -36-6254-964 انتخاب
5- شاعران عارف کرد
نويسنده:مصطفی ایلخانی‌زاده ؛ محقق:پرشنگ ایلخانی‌زاده ؛ محقق:شهرام حسن‌زاده - شیخی - دیویی: 8fa9.21 - 542 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
6- مهر رضوی (ع) و ادبای کرد
تدوين:شاهرخ اورامی - بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع) - دیویی: 8fa1.05162 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 3 -8-93665-600-978 انتخاب
7- که‌شکولی شاعیرانی هه‌ورامان (ژیان و شیعری بلاونه‌کراوه‌ی شاعیرانی ناوچه‌ی هه‌ورامان) (به شی یه‌که‌م تا سیهه‌م)
نويسنده:محمدرشید امینی - کردستان - دیویی: 8fa9.21008 - 628 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 9 -216-980-964-978 انتخاب
8- باد سرود: جستاری درباره‌ی «کله باد» در کردی جنوبی
نويسنده:علی‌حسن سهراب‌نژاد ؛ نويسنده:صادق اورعی - آلامتو - دیویی: 8fa1.00836 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 5 -6-99878-622-978 انتخاب
9- بیری ژیران
نويسنده:سجاد احمدی ؛ ويراستار:محی‌الدین محمدخانی ؛ ويراستار:بهرام صالحی - میراث فرهیختگان - دیویی: 8fa9.21008 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -74-8898-600-978 انتخاب
10- ژیله‌مو: شیعری کلاسیکی کوردی
گردآورنده:فخرالدین امیدیان - آنا - دیویی: 8fa9.21008 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 2 -71-6876-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3