لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (62)
تالیف (140)
ترجمه (4)
تهران (126)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
نويسنده:محمدتقی رضویان - منشی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 24800 ریال - 8 -00-7833-964 انتخاب
2- مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری
نويسنده:سعید زنگنه‌شهرکی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 9 -6999-03-964-978 انتخاب
3- Comprehensive plan of Tehran city
مترجم:سیده‌المیرا میربهاءالدین ؛ مترجم:رعنا تقدسی ؛ مترجم:انوشیروان ناصرمستوفی - مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران (شهرداری تهران) - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -57-6080-600-978 انتخاب
4- مسائل اجتماعی شهرسازی در ایران
نويسنده:زهرا خدائی ؛ نويسنده:علی پورخیری - مجمع تشخیص مصلح نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 45000 ریال - 0 -90-5914-600-978 انتخاب
5- معماری مسکن در شهرهای جدید
نويسنده:مرضیه محمدی‌سامانی - چشم‌انداز قطب - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 1 -36-8743-600-978 انتخاب
6- فرایند برنامه‌ریزی شهری ایران
نويسنده:محمدتقی رهنمایی ؛ نويسنده:پروانه شاه‌حسینی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 3500 نسخه - 60000 ریال - 4 -793-530-964-978 انتخاب
7- فرایند برنامه‌ریزی شهری ایران
نويسنده:محمدتقی رهنمایی ؛ نويسنده:پروانه شاه‌حسینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3500 نسخه - 17000 ریال - 1 -888-459-964 انتخاب
8- نظریه‌های طراحی شهری (با تاکید بر برخی از نظریه‌های کاربردی در ایران)
نويسنده:سینا رزاقی‌اصل ؛ نويسنده:فاطمه جم ؛ ويراستار:یدالله بهمنی‌مطلق - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -33-6594-600-978 انتخاب
9- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
نويسنده:کرامت‌الله زیاری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -5907-03-964-978 انتخاب
10- انتخاب استراتژیک در برنامه‌ریزی شهری پیشینه تاریخی - مبانی نظری
نويسنده:علی‌اصغر ملک‌افضلی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 6 -78-6096-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15