لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (18)
تالیف (4)
ترجمه (23)
تهران (24)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرش مفهومی تفسیر طیف‌های NMR دو بعدی
نويسنده:محمدرضا قلی‌بیکیان - آوای دانش‌گستر - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 450000 ریال - 3 -1-99998-622-978 انتخاب
2- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 4000 نسخه - 84000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
3- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 878 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 750000 ریال - 9 -71-6215-964-978 انتخاب
4- طیف‌سنجی و داده‌ها (UV, IR, 1H &13C NMR, MA)
نويسنده:قباد منصوری - صبح آراد - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 6 -6-96003-600-978 انتخاب
5- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 674 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 2700 نسخه - 320000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
6- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 5000 نسخه - 147000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
7- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 4700 نسخه - 121000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
8- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 878 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 570000 ریال - 9 -71-6215-964-978 انتخاب
9- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 4000 نسخه - 66000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
10- روش‌های طیف‌‌بینی مواد آلی
نويسنده:ال.دی. فیلد ؛ نويسنده:اس. استرنل ؛ نويسنده: کالمن - راه کمال - 328 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 155000 ریال - 3 -38-2542-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3