لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (18)
تالیف (4)
ترجمه (23)
تهران (24)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 4000 نسخه - 97000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
2- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 878 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 570000 ریال - 9 -71-6215-964-978 انتخاب
3- نگرشی بر طیف‌سنجی
مترجم:منصور ایرانی‌خواه - موسسه زکات علم - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 0 -31-6753-964 انتخاب
4- اصول و کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی (همراه با حل و تشریح مسائل)
گردآورنده:باهره عربشاهی ؛ گردآورنده:شیوا مسعودی ؛ گردآورنده:مرجانه صمدی‌زاده - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -32-2651-964-978 انتخاب
5- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 5000 نسخه - 147000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
6- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 674 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 4000 نسخه - 46000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
7- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1370 - 3000 نسخه - انتخاب
8- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 2850 نسخه - 270000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
9- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1371 - 3000 نسخه - انتخاب
10- نگرشی بر طیف‌سنجی
نويسنده:دونالد پاویا ؛ نويسنده:گری لمپمن ؛ نويسنده:جورج کریز - علمی و فنی - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 4000 نسخه - 66000 ریال - 5 -02-6215-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3