لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
2- پول
نويسنده:اریک لونرگن ؛ مترجم:احد علیقلیان - فرهنگ نشر نو،آسیم - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 770 نسخه - 170000 ریال - 2 -98-7439-600-978 انتخاب
3- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
4- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
5- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
6- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
7- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
8- پول
نويسنده:اریک لونرگن ؛ مترجم:احد علیقلیان - فرهنگ نشر نو،آسیم - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 770 نسخه - 200000 ریال - 2 -98-7439-600-978 انتخاب
9- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
10- پول
نويسنده:اریک لونرگن ؛ مترجم:احد علیقلیان - فرهنگ نشر نو - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 2 -98-7439-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1