لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (114)
تالیف (135)
ترجمه (2)
تهران (136)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (137) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 332 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 1000 نسخه - 6 -40-5643-964 انتخاب
2- یادداشتهای علم: 1347 - 1346
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتاب‌سرا - 482 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 9 -42-5506-964-978 انتخاب
3- یادداشت‌های علم (متن کامل): سال 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 328 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 1000 نسخه - 6 -40-5643-964 انتخاب
4- یادداشت‌های امیراسدالله علم: از 1346/2/1 تا 1352/12/21 (متن کامل)
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار - 1256 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 650 نسخه - 0 -47-6043-600-978 انتخاب
5- یادداشتهای علم: 1356 - 1355
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتابسرا - 580 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 5 -32-5840-964-978 انتخاب
6- یادداشت‌های علم متن کامل: از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 400 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 1500 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
7- یادداشت‌های علم (متن کامل): سال 56 - 1355
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 564 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 1000 نسخه - 3 -35-5643-964-978 انتخاب
8- یادداشت‌های علم متن کامل: از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 400 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 1000 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
9- یادداشتهای علم: 1353
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتاب‌سرا - 442 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - انتخاب
10- یادداشت‌های امیراسدالله علم: از 1353/1/2 تا 1356/7/7 (متن کامل)
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار - 600 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 650 نسخه - 7 -48-6043-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14